Cliënt-informatie over privacyregeling in de gespecialiseerde GGZ

Uitzonderingsmogelijkheid van verplichte vermelding diagnose-informatie op factuur

Op cliënten die hun zorg zelf betalen en geen vergoeding van de zorgverzekeraar vragen, is de verplichting tot het aanleveren van de genoemde informatie in het geheel niet van toepassing.

Voor de generalistische basis-GGZ bestaat in 2014 nog geen verplichting tot het aanleveren van diagnose informatie op de factuur.
Deze verplichting wordt wel voor 2015 voorbereid. Te verwachten is dat ook daarvoor dan dezelfde uitzonderingsmogelijkheid van
deze privacyregeling zal gelden.

Waarom bestaat deze privacyregeling?

Behandelaars zijn gehouden aan geheimhouding van informatie over hun cliënten, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
De rechter heeft zich in, een over deze zaak aangespannen procedure, over dit spanningsveld gebogen. De rechter heeft bepaald dat de wettelijke verplichting tot deze privacygevoelige diagnose-vermelding op zich wel in het belang is van het goed functioneren van de wettelijke zorgverzekering. Hij heeft echter ook bepaald dat de verplichting alleen acceptabel is als er een uitzonderingsmogelijkheid is voor mensen met privacy bezwaren.

Wat maakt de privacyverklaring mogelijk?

Met de verklaring wordt ook vrijstelling verkregen van het aanleveren van (gepseudonimiseerde) gegevens aan het onderzoeksgegevensbestand DIS (DBC – informatiesysteem). De zorgaanbieder kan bovendien op verzoek van de cliënt een zodanige betalingsprocedure met de zorgverzekeraar afspreken dat uit de gedeclareerde tarieven ook geen diagnose afgeleid kan worden.

Cliënten in de gespecialiseerde ggz (DBC’s ggz) kunnen verklaren dat ze uit privacyoverwegingen bezwaar hebben tegen het aanleveren van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars én aan het DBC-informatiesysteem (DIS). De zorgaanbieder is dan vervolgens vrijgesteld van de wettelijke verplichting om die informatie te vermelden. De cliënt en de zorgaanbieder hoeven vóór indiening van gegevens de verklaring slechts te ondertekenen en een kopie op te sturen aan de zorgverzekeraar van de cliënt.

De zorgaanbieder bewaart in het cliëntdossier een exemplaar van de afgegeven privacyverklaring. Cliënten kunnen hun behandelaar om de privacyverklaring vragen of kunnen bijgaand formulier meenemen (zie bijlage). De bedoeling is dat de behandelaar zelf de cliënt al wijst op deze privacyverklaring. De psycholoog heeft o.g.v. de Beroepscode voor psychologen de professionele verantwoordelijkheid om cliënten te informeren over belangrijke zaken m.b.t. de professionele relatie, daaronder valt ook informatie m.b.t. gegevensverstrekking, en de rechten van de cliënt (artikel III. 3.2.5).

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl; zoek op trefwoord ‘uitzonderingsmogelijkheid’). Voor meer achtergrondinformatie kunt u ten slotte terecht op de website van de Stichting KDVP

Zorgverzekeraars stellen overigens dat zij voor de wijze waarop hun personeel omgaat met vertrouwelijke informatie een gedragscode hebben. Deze gedragscode met bijbehorend protocol materiële controle moet voorzien zijn van een goedkeurende verklaring van het College Bescherming Persoonsgegevens. Zorgverzekeraars hebben in uiterste instantie de bevoegdheid om gegevens over de behandeling te controleren; dit mag dan alleen door een adviserend geneeskundige van de zorgverzekeraar plaatsvinden.