Wij zullen om uw schriftelijke toestemming vragen voor overleg met uw huisarts. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken, want er wordt niets overlegd als u dat niet wilt. Aan anderen, zoals Arbo-artsen, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft.

Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier.

De psycholoog mag u in dit geval wel een redelijke vergoeding vragen voor de kosten. Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 15 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Beroepscodes

De beroepscodes van het NIP, NVO en van de VGCT zijn van toepassing. De gesprekken/gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld. Met betrekking tot overleg en verslaglegging wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd. Er wordt nooit informatie verstrekt aan keurende, uitkerende, belangenbehartigende instanties, verzekeringsmaatschappijen e.d.

De beroepen Gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn wettelijk geregelde beroepen. Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register (BIG = beroep in Gezondheidszorg) van de overheid mogen de desbetreffende beroepstitel voeren.

Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze wordt de kwaliteit van beroepsoefening gewaarborgd. Meer informatie kunt u daarover vinden in het BIG-register. Om goede zorg en kwaliteit van zorg te leveren, zijn we als zorgaanbieder gebonden aan bepaalde plichten en op de hoogte van de rechten van de cliënt die vastgelegd zijn in een aantal wetten.

Klachten of vragen

Hoe zeer ik mijn best zal doen om het te voorkomen, er kunnen soms ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het mij dan weten. Op die manier kunnen we dan samen een oplossing vinden. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met een van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten, om bij de klachtencommissie een klacht in te dienen. U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. kijk op Zorgbelang-nederland.nl of bel 0900-2437070. Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, bel (070) 381 37 00.

Mocht er sprake zijn van een geschil dan kunt u contact opnemen met:

Klachtencommissie LVVP
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

e-mail: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl