Aanmelden
Een afspraak voor een intakegesprek kan pas gemaakt worden als u een verwijsbrief hebt van uw huisarts. U dient deze verwijsbrief van te voren toe te sturen. Wanneer de verwijsbrief is ontvangen, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, welke schriftelijk wordt bevestigd. In deze schriftelijke bevestiging vindt u een beschrijving van de overige benodigde documenten, die u mee dient te nemen naar het intakegesprek.
Vervolgens volgt het intake gesprek. Binnen dit gesprek wordt de hulpvraag besproken, worden er nadere gegevens gevraagd en wordt de procedure verder toegelicht. Door middel van gesprekken en soms ook door middel van een psychologisch onderzoek wordt er een beeld gevormd van wat er precies aan de hand is. Bij lichamelijke klachten wordt zo nodig (na uw schriftelijke toestemming) overlegd met de behandelend arts. Als er voldoende gegevens verzameld zijn, wordt er een advies gegeven en/of een behandeling voorgesteld. Dit is meestal na één of twee gesprekken. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past.

Omdat een goede match belangrijk is, wordt u aan het einde van de intake gevraagd of u bij mij in behandeling wil komen. Indien er geen goede match is of wanneer uw behandeling mogelijk niet vergoed wordt door uw zorgverzekering zoeken we samen naar een alternatief.

Behandeling
De voorgestelde behandeling wordt vastgelegd in een behandelplan dat met uw toestemming teruggekoppeld wordt naar de huisarts.
De inhoud van dit behandelplan wordt samen met u vastgesteld en kan gedurende de behandeling in overleg met u ook nog worden bijgesteld. Extra nadruk binnen de behandeling ligt op zelfredzaamheid. Daarna starten we met de behandeling. Behandelgesprekken kunnen eventueel ook online plaatsvinden.
In een behandeling is het van belang dat u actief aan de slag gaat met de therapie door middel van opdrachten en oefeningen.

Voor zover nodig en haalbaar wordt de sociale omgeving bij de behandeling betrokken. Dit betreft zowel psycho-educatie (=uitleg) met betrekking tot de klachten als het stimuleren van ondersteuning in de thuis en/of werksituatie.

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van onder andere (klik op de behandelmethode voor meer uitleg):

Gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie
Schematherapie
EMDR
Ontspanningsoefeningen
Mindfulness
ACT
eHealth (digitale behandelprogramma’s)

Kortdurende en generalistische behandeling
Als het mogelijk is, zal een behandeling kortdurend en generalistisch uitgevoerd worden. Dat betekent, dat we samen goed kijken naar wat uw hulpvraag is en wat de behandeldoelen zijn. We werken dan vooral aan uw eigen kracht zodat u zo snel mogelijk zelfstandig verder kunt. Daarbij proberen we vooraf te bepalen hoe lang uw behandeling zal gaan duren.

We behandelen transdiagnostisch, wat betekent dat we ons niet richten op een diagnose, maar dat we vooral kijken naar wat mogelijkheden zijn en waar u tegen aan loopt. Daarbij kijken we naar u als totale mens; wat zijn uw uitdagingen, wat vindt u belangrijk en wat wilt u bereiken.

Het opstellen van uw hulpvraag en het behandeldoel proberen we zo concreet en meetbaar mogelijk te doen. Op die manier kunt u zelf bepalen of u een doel al behaald hebt of nog niet. Daarbij staat uw eigen kracht centraal. Door die aan te spreken, te versterken en u te leren hierop te vertrouwen zorgen we dat u zo snel mogelijk zelfstandig weer verder kunt. Dat doen we in stappen, waarbij we u handvatten geven. Daarbij wordt, voor zover mogelijk, ook gekeken op welke manier uw omgeving u hierbij kan helpen.

Het succes van de behandeling is niet alleen afhankelijk van de sessies, maar vooral ook van uw inzet tussen de sessies door.

We proberen zoveel mogelijk te werken met e-health. Dat zijn online-programma’s waar u thuis al meteen mee aan de slag kunt en die we gedurende de behandeling, naast evt. andere huiswerkopdrachten, zoveel mogelijk blijven gebruiken.

We proberen van te voren in te schatten hoelang de behandeling zal gaan duren. Over het algemeen staat er voor een kortdurende behandeling maximaal 750 minuten aan tijd, waarop u contact hebt met uw behandelaar. Mochten er meerdere klachten zijn, dan proberen we ook van te voren zo goed mogelijk te bepalen hoe lang een traject gaat duren. Bij meer eenvoudige problematiek bestaan de meeste behandelingen uit 5 tot 12 gesprekken, afhankelijk van uw klachten en uw eigen inzet.

Daarbij evalueren we natuurlijk regelmatig hoe het gaat en of we nog op de goede weg zitten. Het kan dan zijn dat we even moeten bijstellen. Het kan ook voorkomen dat de zorg niet voldoende blijkt te zijn. Als dat gebeurt, gaan we samen kijken wat dan de best passende zorg zou zijn.

Langdurige en specialistische behandeling
Bij de meer complexere problemen is vaak langdurigere behandeling nodig. Soms kan worden volstaan met gesprekken; vaak echter zullen er opdrachten gegeven worden om thuis uit te voeren. Regelmatig kijken we samen hoe het gaat. Indien nodig wordt de behandeling aangepast. Uw behandeling duurt zo lang als nodig. Bij het einde van de behandeling (en soms ook tijdens de behandeling) worden er met behulp van vragenlijsten metingen uitgevoerd om het effect van de behandeling te bepalen.

Aan het einde van de behandeling stellen we een plan op om terugval te voorkomen (terugvalpreventieplan).

eHealth (digitale behandelprogramma’s)
Indien zinvol wordt eHealth (Embloom, Mirro, Karify en VGZ mindfullness app) extra ingezet bij de behandeling van o.a. angst, depressie, lichamelijke klachten en/of bij voorlichting van verschillende behandelmethoden. Door middel van eHealth krijgt u informatie en opdrachten waarbij u thuis, aanvullend aan de behandelsessies, aan de slag kunt. Daarbij krijgt u online feedback zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan de behandeldoelen. eHealth wordt om die reden dus ook in het behandelplan opgenomen.

Afronding
Vervolgens vindt er een afronding plaats en wordt het resultaat met u besproken. Er vindt een rapportage plaats die, met uw toestemming, naar uw huisarts of andere verwijzer gaat.

Kwaliteitsstandaarden

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van de volgende kwaliteitsstandaarden (klik op de kwaliteitsstandaard voor meer uitleg):

1 Trimbos Instituut
2 GGZ standaarden
3 VGCt
4 Thuisarts
5 Naasten in Kracht

Crisisdienst
Binnen de praktijk is er geen mogelijkheid voor crisisdienst of crisisopvang.